Artikel 1: Definities.

 1. Opdrachtnemer: Extra Services | Pilots & Permits B.V., hierna te noemen Extra Services, gevestigd te (3404 WS) IJsselstein aan de Texashof 14.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht heeft verstrekt aan Extra Services tot het verrichten van diensten.
 3. Offerte: schriftelijk aanbod door Extra Services tot uitvoering van een opdracht.
 4. Vervoerder: degene die zich heeft verbonden tot vervoer van goederen.
 5. Overmacht: een tekortkoming die Extra Services niet kan worden toegerekend omdat zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 6. Instructies: alle aanwijzingen die door of namens Opdrachtgever aan Extra Services worden gegeven.
 7. Exceptioneel Transport: Vervoer van zaken waarvoor een ontheffing nodig is van (de)centrale overheden of wegbeheerders wegens de overschrijding van wettelijk toegestane gewichten, volumes of afmetingen van het transport.
 8. Transportbegeleiding: zowel de particuliere als politiebegeleiding van transport.
 9. Hulppersoon: iedere (rechts)persoon die door Extra Services wordt gebruikt om te komen tot een deugdelijke uitvoering van de opdracht.
 10. Handbesturing: het (mede) besturen van een voertuig van Opdrachtgever of Vervoerder door (Hulppersonen van) Extra Services.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid en werkingssfeer:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Extra Services gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten, opdrachten, (rechts)handelingen en alle werkzaamheden die daar voor Extra Services uit voortvloeien met uitsluiting van andere algemene voorwaarden waaronder de voorwaarden van Opdrachtgever, tenzij deze andere voorwaarden door Extra Services schriftelijk en onvoorwaardelijk akkoord zijn bevonden. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt op verzoek toegezonden en is te downloaden en op te slaan vanaf de website van Extra Services https://www.extraservices.nl/voorwaarden/ .
 2. Op alle vervoer dat is onderworpen aan het CMR (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg 1956) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover zij daarmee niet strijdig zijn.
 3. Ook op opdrachten in het kader van cabotagevervoer of onder AVC 2-002 (Algemene Vervoerscondities 2002) zijn deze voorwaarden van toepassing, behoudens wanneer bepalingen van nationaal of communautair recht dwingend anders voorschrijven.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Offertes verstrekt door Extra Services hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij een afwijkende termijn expliciet is overeengekomen.
 2. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Extra Services komt pas tot stand na schriftelijke (e-mail daaronder begrepen) acceptatie door Opdrachtgever van de Offerte van Extra Services en een schriftelijke (e-mail daaronder begrepen) bevestiging van de opdracht door Extra Services.
 3. Wijzigingen in de opdracht binden Extra Services niet, tenzij deze door Extra Services schriftelijk (e-mail daaronder begrepen) zijn bevestigd.
 4. Extra Services is niet aansprakelijk voor te late ontvangst van een ondertekende Offerte, wijziging of annulering.

Artikel 4: Prijzen

 1. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en in Euro’s en gebaseerd op de situatie die geldt ten tijde van de aanbieding respectievelijk de overeenkomst. In geval van een nadien ingetreden verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt, loonkosten, brandstof- of energiekosten, verzekeringskosten, belastingen en andere kosten die voortvloeien uit overheidsmaatregelen, is Extra Services gerechtigd de oorspronkelijke prijs dienovereenkomstig te verhogen en zijn deze verhoogde prijzen bindend, ook ten aanzien van nog lopende overeenkomsten.
 2. Alle werkzaamheden die worden verricht op officiële feestdagen die op een doordeweekse dag vallen of in het weekend, worden berekend alsof het hier een zondag betreft. Voor deze werkzaamheden geldt een ander (hoger) tarief en indien niet anders overeengekomen, een toeslag van 200 %.
 3. Jaarlijks per 1 januari van ieder jaar, worden de tarieven aangepast aan de geschatte kostenontwikkelingen zoals volgens het Panteia onderzoek binnenlands vrachtautovervoer dat elk jaar gepubliceerd wordt. Als de werkelijke kostenontwikkelingen belangrijk afwijken van de schattingen, dan behoudt Extra Services het recht het percentage aan te passen.
 4. Bij prijzen of tarieven gebaseerd op tijdsduur begint de tijd te lopen vanaf het moment dat de Hulppersoon van huis gaat om tijdig ter beschikking te zijn voor het vervullen van de opdracht tot zijn of haar terugkeer naar huis. De in rekening gebrachte tijd wordt verlengd met de tijd die gepaard gaat aan maar daartoe niet beperkt, vertragingen als gevolg van files, ongelukken, rijtijdenregelgeving en dergelijke.
 5. Extra Services brengt de werkelijke tijd die gemoeid is met het verrichten van een prestatie in rekening. Daarbij wordt uitgegaan van de digitale wegenkaart ontheffingen, zonder rekening te houden met de verkeerssituatie en vertragingen, met inachtneming van de aan de verleende ontheffing verbonden voorwaarden en toepasselijke rijtijdenregelgeving. Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of extra inspanning vereisende werkzaamheden, zowel als in het geval van storende invloeden, hetzij ten aanzien van de prestatie, dan wel ten aanzien van de tijdsduur of het tijdstip, komt Extra Services het recht toe op een extra in billijkheid te berekenen beloning boven op de al overeengekomen prijs. Extra Services is altijd gerechtigd het uitvoeren van werkzaamheden die geen direct verband houden met Transportbegeleiding, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen of verwijderen van borden, te weigeren of daarvoor een extra vergoeding in rekening te brengen.
 6. Opdrachtgever is verplicht te zorgen voor goed en veilig te bereiken, te berijden en te verblijven locaties, zoals onder meer los- en laadplaatsen. Als achteraf blijkt dat aan deze voorwaarde niet is voldaan, dan heeft Extra Services het recht de prijzen te verhogen met alle daardoor ontstane meerkosten, plus daarover een redelijk winst, dan wel het recht de opdracht onuitgevoerd te laten, de opdracht tussentijds af te breken en te annuleren, in welke geval Extra Services het recht heeft op betaling van de volledige overeengekomen opdrachtsom.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht.

 1. Opdrachtgever zal Extra Services zowel gevraagd als ongevraagd, alle benodigde informatie, documenten en gegevensdragers ter beschikking stellen die relevant of dienstig kunnen zijn bij een goede vervulling van de verstrekte opdracht.

Alle aan Extra Services ter beschikking gestelde informatie zal zoveel mogelijk per e-mail worden verstrekt. Extra Services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor originele gegevensdragers of documenten die haar ter beschikking zijn gesteld, tenzij Opdrachtgever daartoe wettelijk verplicht is.

 1. Extra Services garandeert geheimhouding over alle informatie die haar in het kader van de uitvoering van de opdracht wordt verstrekt, behoudens voor zover verstrekking van die informatie aan derden noodzakelijk is ter vervulling van een wettelijke plicht, voldoening aan een gerechtelijk bevel of het uitvoeren van de aan haar verstrekte opdracht.
 2. Hoewel Extra Services alles doet wat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de opdracht binnen de verstrekte termijnen uit te voeren, zijn deze termijnen indicatief en binden Extra Services niet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Extra Services zal bij overschrijding van de verstrekte termijnen de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Extra Services is bevoegd gebruik te maken van hulppersonen bij de uitvoering van de opdracht, in welk geval deze algemene voorwaarden ook ten aanzien van bedoelde hulppersonen van kracht zullen zijn. Bij de selectie van deze hulppersonen zal Extra Services de nodige zorgvuldigheid betrachten.
 4. Extra Services garandeert niet dat een aangevraagde vergunning of ontheffing (tijdig) wordt verleend. Indien een aangevraagde vergunning niet wordt verleend als gevolg van niet aan Extra Services toe te rekenen omstandigheden, zullen de gemaakte kosten door Extra Services in rekening worden gebracht.
 5. Indien de uitvoering van de opdracht door onvoorziene omstandigheden niet langer ongewijzigd kan plaatsvinden zal Opdrachtgever gehouden zijn Extra Services tijdig van instructies te voorzien, zowel gevraagd als ongevraagd. Kosten die verband houden met een wijziging van de verstrekte opdracht zullen voor rekening van Opdrachtgever komen.
 6. De overeengekomen prijs voor uitvoering van de opdracht door Extra Services is gebaseerd op de kostprijs op het moment dat de overeenkomst is gesloten.

Wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voordoen die, zonder dat zij aan Extra Services kunnen worden toegerekend, een verhoging van de kostprijs tot gevolg hebben, is Extra Services gerechtigd deze prijsverhoging door te belasten, ook ingeval van bestaande overeenkomsten. Onder deze omstandigheden worden in ieder geval begrepen het wijzigen van prijzen als gevolg van wisselkoersveranderingen, wijzigingen in regelgeving, veranderingen in brandstofprijzen, loonkosten, tijdelijke noodmaatregelen in verband met de uitbraak van een epidemie of pandemie. Extra Services zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de prijsverhogende omstandigheid die zich voordoet en het effect daarvan op de prijzen.

 1. Aansprakelijkheid van Extra Services in verband met (de uitvoering van) de opdracht is, behoudens opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid, beperkt tot de overeengekomen opdrachtsom. Extra Services is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, omzet, andere gevolgschade en immateriële schade.
 2. Indien uitvoering van de opdracht dit vereist, zal Opdrachtgever op eerste verzoek zijn huisstijl aanleveren aan Extra Services ten behoeve van communicatie namens Opdrachtgever met derden.
 3. Opdrachtgever accepteert dat al het meerwerk dat op zijn verzoek wordt uitgevoerd aanvullend in rekening wordt gebracht. Voor overig meerwerk stemt opdrachtgever er bij voorbaat mee in dat het in rekening wordt gebracht tot 10% van de oorspronkelijke opdrachtsom.

Er zal over dit overige meerwerk zoveel mogelijk voorafgaand overleg plaatsvinden over de kosten en wanneer voorafgaand overleg niet mogelijk is, treden partijen zo spoedig mogelijk daarna in overleg over een vergoeding van het meerwerk.

 1. Voor zover bij de uitvoering van de opdracht materialen worden gebruikt waarop intellectuele eigendomsrechten van Extra Services rusten of ontstaan, blijven deze rechten exclusief eigendom van Extra Services zonder dat Opdrachtgever daarop enig (afgeleid) recht kan doen gelden.

Artikel 6: Verplichtingen Extra Services.

 1. Extra Services verplicht zich naar beste kunnen in te spannen de opdracht uit te voeren. De werkzaamheden die Extra Services daartoe zal (laten) verrichten bestaan uit:
 • Bemiddeling bij het verkrijgen van benodigde ontheffingen voor Exceptioneel Transport in binnen- en buitenland, bestaande uit het voeren van schriftelijk en mondeling overleg

met de ontheffing verlenende instanties, wegbeheerders, Vervoerders, afzenders en geadresseerden;

 • Verstrekken en doorgeven van informatie die nodig is voor het verkrijgen of gebruik van de benodigde ontheffingen;
 • Bemiddeling bij particuliere en/of politiebegeleiding;
 • Verrichten van particuliere Transportbegeleiding;
 • Het geven van advies over de planning van Exceptioneel Transport en de Transportbegeleiding daarvan;
 1. Extra Services verplicht zich de aan haar verstrekte opdracht naar beste kunnen uit te voeren binnen een redelijke termijn. Extra Services verplicht zich niet tot het bereiken van het door Opdrachtgever gewenste resultaat, maar tot het doen van alles wat daartoe redelijkerwijs van haar gevraagd kan worden.

Artikel 7: Verplichtingen Opdrachtgever.

 1. Opdrachtgever is gehouden te handelen conform de verleende ontheffingen. Een verleende ontheffing dient te allen tijde aanwezig te zijn in het voertuig waarmee het vervoer wordt uitgevoerd. De opdracht wordt niet uitgevoerd voordat Opdrachtgever een verleende ontheffing aan Extra Services ter beschikking stelt om te controleren of aan de voorwaarden daarvan is voldaan. Extra Services is gerechtigd de opdracht te annuleren wanneer dat niet het geval is.
 2. Het door Opdrachtgever gebruikte materiaal dient te voldoen aan alle wettelijke en door de ontheffing verlenende instantie gestelde eisen.
 3. Personeelsleden en hulppersonen van Opdrachtgever die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht worden door Extra Services voor aanvang van het transport geïnformeerd over alle relevante voorwaarden die voortvloeien uit de verleende ontheffingen en zijn gehouden alle Instructies van transportbegeleiders nauwgezet uit te voeren.
 4. Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek zekerheid te stellen voor de met de uitvoering van de opdracht gemoeide kosten, zowel voor de te verschijnen leges als voor advies en overige werkzaamheden van Extra Services.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Extra Services voor alle aanspraken van derden, waaronder niet uitsluitend begrepen de afzender of ontvanger van de door Opdrachtgever vervoerde goederen, ter zake schade die voortvloeit uit, of anderszins verband houdt met de uitvoering van de opdracht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Extra Services.
 6. Gebreken, beschadigingen en/of andere tekortkomingen ontstaan bij de uitvoering van de opdracht dienen, op straffe van verval van het recht daartoe, binnen 8 dagen na ontdekking of binnen 8 dagen nadat redelijkerwijs ontdekking kon plaatsvinden te worden gemeld aan Extra Services.
 7. Bij annulering van de opdracht is Opdrachtgever gehouden de reeds door Extra Services gemaakte kosten te vergoeden. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de opdracht is Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd.
 8. Ingeval van Handbesturing is Opdrachtgever verplicht te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen waar ook (de Hulppersonen van) Extra Services als medeverzekerde is/zijn opgenomen. Opdrachtgever vrijwaart Extra Services en haar Hulppersonen voor alle schade als gevolg van het verrichten van Handbesturing.

Artikel 8: Overmacht.

In geval van Overmacht blijft de opdracht van kracht, maar worden de verplichtingen van Extra Services voor de duur van de Overmacht opgeschort en zal Extra Services alles doen wat redelijkerwijs van haar mag worden verwacht om de Overmacht situatie te beëindigen en begeleiding van het transport voort te zetten. Een en ander met het recht van Extra Services om – uitsluitend ter keuze van Extra Services – in een dergelijk geval de opdracht, indien niet respectievelijk voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren en het reeds uitgevoerde in rekening te brengen. Alle door de Overmachtstoestand ontstane extra kosten komen ten laste van de Opdrachtgever.

Als Overmacht gelden alle omstandigheden die niet aan Extra Services kunnen worden toegerekend en evenmin voor haar rekening komen volgens de wet en geldende verkeersopvattingen en die haar redelijkerwijs verhinderen om de overeenkomst van haar kant tijdig of volledig na te komen.

Daartoe worden bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, gerekend:

 • Calamiteiten;
 • Stakingen, arbeidsonrust, gebrek aan arbeidskrachten, ziekte en/of ongevallen van arbeidskrachten, uitsluiting;
 • Oorlog (verklaard of niet verklaard), oorlogsgevaar, oproer sabotage, molest;
 • Epidemieën, quarantaine, onvoorziene overheidsmaatregelen;
 • Wegafsluitingen, blokkades en andere stoornissen in het verkeer;
 • Storm, mist, blikseminslag, overstroming, hoog en laag water, vorst bevriezing, ijsgang, brand, rook, explosie, bluswater, verzakking, instorting, inwatering;
 • Ontbreken van noodzakelijke medewerking van overheidswege zoals weigering of intrekking van vergunningen, ontheffingen e.d., politiebegeleiding etc.;
 • Ontoegankelijkheid van de werklocatie.

Artikel 9: Betalingscondities.

 1. Alle aan Extra Services verschuldigde bedragen dienen binnen de overeengekomen termijn te worden voldaan aan Extra Services. Bij gebreke van een overeengekomen termijn dienen bedragen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan aan Extra Services.
 2. Indien een bedrag niet binnen de onder a genoemde termijn is voldaan, zal Opdrachtgever in verzuim verkeren zonder dat daartoe enige nadere betalingsherinnering of ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Opdrachtgever een rente van 1,5% per maand verschuldigd over het openstaande saldo.
 3. Bij het intreden van verzuim is Opdrachtgever gehouden de kosten gemoeid met buitengerechtelijke incassomaatregelen te voldoen aan Extra Services. Deze kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 200,00.
 4. Bij het intreden van verzuim is Extra Services gerechtigd al haar werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever aan al haar betalingsverplichtingen, zowel opeisbaar als nog niet opeisbaar, inclusief rente en (incasso)kosten heeft voldaan.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen.

 1. Op alle opdrachten die aan Extra Services worden verstrekt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank te Utrecht.

Laatste wijziging: 01-04-2023