Over onsReferentiesNieuwsContact
Home Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1: Definities.

 1. Opdrachtnemer: Extra Services | Pilots & Permits B.V., hierna te noemen Extra Services, gevestigd te (3404 WS) IJsselstein aan de Texashof 14;
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht heeft verstrekt aan Extra Services tot het verrichten van diensten;
 3. Offerte: schriftelijk aanbod door Extra Services tot uitvoering van een opdracht;
 4. Vervoerder: degene die zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot vervoer van goederen;
 5. Overmacht: alle omstandigheden die een zorgvuldig transportbegeleider of vervoerder niet heeft kunnen voorkomen, dan wel waarvan de gevolgen voor opdrachtnemer redelijkerwijze niet had kunnen voorkomen;
 6. Instructies: alle aanwijzingen die de opdrachtgever of vervoerder geeft leidende tot een goede uitvoering van de opdracht;
 7. Exceptioneel transport: Vervoer van zaken waarvoor een ontheffing nodig is van (de)centrale overheden of wegbeheerders wegens de overschrijding van wettelijk toegestane gewichten, volumes of afmetingen van het transport;
 8. Begeleiding: zowel de particuliere als politie begeleiding van transport;
 9. Hulppersoon: iedere (rechts)persoon die door opdrachtnemer wordt gebruikt om te komen tot een deugdelijke uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid en werkingssfeer:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan opdrachtnemer worden verstrekt, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden waaronder de voorwaarden van opdrachtgever, tenzij deze andere voorwaarden door opdrachtnemer schriftelijk en onvoorwaardelijk akkoord zijn bevonden.
 2. Op alle vervoer dat is onderworpen aan het CMR (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg 1956) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover zij daarmee niet strijdig zijn.
 3. Ook op opdrachten in het kader van cabotagevervoer zijn deze voorwaarden van toepassing, behoudens wanneer bepalingen van nationaal of communautair recht dwingend anders voorschrijven.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Offertes verstrekt door opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij een afwijkende termijn expliciet is overeengekomen.
 2. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt pas tot stand nadat opdrachtnemer een door de opdrachtgever ondertekend exemplaar van de offerte retour heeft ontvangen.
 3. Wijzigingen in de offerte binden opdrachtnemer niet, tenzij deze zijn voorzien van een paraaf door opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor te late ontvangst van een ondertekende offerte.

 

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht.

 1. Opdrachtgever zal opdrachtnemer alle benodigde informatie, documenten en gegevensdragers ter beschikking stellen die relevant of dienstig kunnen zijn bij een goede vervulling van de verstrekte opdracht, zowel gevraagd als ongevraagd. Alle aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie zal in kopie worden verstrekt. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor originele gegevensdragers of documenten. 
 2. Opdrachtnemer garandeert geheimhouding betreffende alle informatie die haar in het kader van de uitvoering van de opdracht wordt verstrekt, behoudens voor zover verstrekking van die informatie aan derden noodzakelijk is ter vervulling van een wettelijke plicht, voldoening aan een gerechtelijk bevel of het uitvoeren van de aan haar verstrekte opdracht. 
 3. De door opdrachtnemer verstrekte termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicaties en binden opdrachtnemer niet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer zal bij overschrijding van de verstrekte termijnen de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 4. Opdrachtnemer is bevoegd gebruik te maken van hulppersonen bij de uitvoering van de opdracht. Bij de selectie van deze hulppersonen zal opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid betrachten, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die door derden wordt veroorzaakt. Eventuele hulppersonen kunnen zich eveneens beroepen op deze algemene voorwaarden jegens opdrachtgever.
 5. Opdrachtnemer garandeert niet dat een aangevraagde vergunning of ontheffing (tijdig) wordt verleend. Indien een aangevraagde vergunning niet wordt verleend als gevolg van niet aan opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheden, zullen de gemaakte kosten door opdrachtnemer in rekening worden gebracht.
 6. Indien de uitvoering van de opdracht door onvoorziene omstandigheden niet langer ongewijzigd kan plaatsvinden zal opdrachtgever gehouden zijn opdrachtnemer tijdig van instructies te voorzien, zowel gevraagd als ongevraagd. Kosten die verband houden met een wijziging van de verstrekte opdracht zullen voor rekening van opdrachtgever komen.
 7. In alle gevallen zal mogelijke aansprakelijkheid van opdrachtnemer die verband houdt met de uitvoering van de opdracht beperkt zijn tot de bedongen opdrachtsom. Gederfde winst, omzet, andere gevolgschade en immateriële schade zal in geen geval voor vergoeding in aanmerking komen. Schade waarvoor opdrachtnemer is verzekerd en haar verzekeraar dekking heeft toegezegd, komt in voorkomend geval voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag waarvoor de polis van opdrachtnemer uitkering geeft, vermeerderd met een eventueel eigen risico van opdrachtnemer.
 8. Indien uitvoering van de opdracht dit vereist, zal opdrachtgever op eerste verzoek zijn huisstijl aanleveren aan opdrachtnemer ten behoeve van communicatie namens opdrachtgever met derden.
 9. Opdrachtgever accepteert dat meerwerk wordt tot 10% van de opdrachtsom in rekening wordt gebracht, bij overschrijding van dat percentage zal voorafgaand overleg plaatsvinden over de kosten en dienen deze schriftelijk te worden goedgekeurd.
 10. Voor zover bij de uitvoering van de opdracht materialen worden gebruikt waarop intellectuele eigendomsrechten van opdrachtnemer rusten of ontstaan, blijven deze rechten exclusief eigendom van opdrachtnemer zonder dat opdrachtgever daarop enig (afgeleid) recht kan doen gelden.

 

Artikel 5: Verplichtingen opdrachtnemer.

 1. Opdrachtnemer verplicht zich naar beste kunnen in te spannen de opdracht uit te voeren. De werkzaamheden die opdrachtnemer daartoe zal (laten) verrichten bestaan uit:
 • Bemiddeling bij het verkrijgen van benodigde ontheffingen voor exceptioneel transport in binnen- en buitenland, bestaande uit het voeren van schriftelijk en mondeling overleg met de ontheffing verlenende instanties, wegbeheerders, vervoerders, afzenders en geadresseerden;
 • Bemiddeling bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor transport;
 • Verstrekken en doorgeven van informatie die nodig is voor het verkrijgen of gebruik van de benodigde ontheffingen;
 • Bemiddeling bij particuliere en/of politie begeleiding;
 • Verrichten van particuliere transportbegeleiding;
 • Het geven van advies over de planning en uitvoering van exceptioneel transport;
 1. Opdrachtnemer verplicht zich de aan haar verstrekte opdracht naar beste kunnen uit te voeren binnen een redelijke termijn. Opdrachtnemer verplicht zich niet tot het bereiken van het door opdrachtgever gewenste resultaat, maar tot het doen van alles wat daartoe redelijkerwijs van haar gevraagd kan worden.

 

Artikel 6: Verplichtingen opdrachtgever.

 1. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de te vervoeren zaken zonder vertraging worden afgeleverd in de staat waarin deze aan vervoerder ter beschikking zijn gesteld.
 2. Opdrachtgever is gehouden te handelen conform de verleende ontheffingen en vergunningen, waaronder uitdrukkelijk wordt verstaan het aanbrengen van de wettelijk of door de ontheffing verlenende instantie voorgeschreven markeringen en/of waarschuwingen. Een verleende ontheffing dient te allen tijde aanwezig te zijn in het voertuig waarmee het vervoer wordt uitgevoerd.
 3. Het door opdrachtgever gebruikte materiaal dient te voldoen aan alle wettelijke en door de ontheffing verlenende instantie gestelde eisen.
 4. Bij de uitvoering van het vervoer zal opdrachtgever zich uitsluitend bedienen van vakbekwaam personeel dat beschikt over alle benodigde diploma’s en certificaten. Personeelsleden van opdrachtgever die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht worden door opdrachtgever voor aanvang van het transport geïnformeerd over alle relevante voorwaarden die voortvloeien uit de verleende ontheffingen en zijn gehouden alle instructies van transportbegeleiders nauwgezet uit te voeren.
 5. Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek zekerheid te stellen voor de met de uitvoering van de opdracht gemoeide kosten, zowel voor de te verschijnen leges als voor advies en overige werkzaamheden van opdrachtnemer.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, waaronder niet uitsluitend begrepen de afzender of ontvanger van de door opdrachtgever vervoerde goederen, ter zake schade die voortvloeit uit, of anderszins verband houdt met de uitvoering van de opdracht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
 7. Gebreken, beschadigingen en/of andere tekortkomingen ontstaan bij de uitvoering van de opdracht dienen, op straffe van verval van het recht daartoe, binnen 8 dagen na ontdekking of binnen 8 dagen nadat redelijkerwijs ontdekking kon plaatsvinden te worden gemeld aan opdrachtnemer.
 8. Bij annulering van de opdracht is opdrachtgever gehouden de reeds door opdrachtnemer gemaakte kosten te vergoeden.

 

Artikel 7: Overmacht.

In geval van overmacht met een duur korter dan drie maanden zal opdrachtnemer gerechtigd zijn de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten. Indien de situatie van overmacht langer duurt dan drie maanden, zal opdrachtnemer worden ontslagen uit de verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht. Een en ander onverminderd het recht op betaling door opdrachtgever. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend verstaan: (burger)oorlog, molest, terrorisme, oproer, sabotage, noodweer, wateroverlast, vorst, bevriezing, staking, stoornissen in verkeer, (motorische) storingen in het begeleidingsvoertuig, noodmaatregelen getroffen door wegbeheerders, ziekte van de transportbegeleider, alle overige onvoorziene omstandigheden die redelijkerwijs niet voor rekening van opdrachtnemer komen.

 

Artikel 8: Betalingscondities.

 1. Alle aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen dienen binnen de overeengekomen termijn te worden voldaan aan opdrachtnemer. Bij gebreke van een overeengekomen termijn dienen bedragen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan aan opdrachtnemer.
 2. Indien een bedrag niet binnen de onder a genoemde termijn is voldaan, zal opdrachtgever in verzuim verkeren zonder dat daartoe enige nadere betalingsherinnering of ingebrekestelling is vereist. In dat geval is opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke handelsrente op grond van art. 6:119a BW in rekening te brengen aan opdrachtgever.
 3. Bij het intreden van verzuim is opdrachtgever gehouden de kosten gemoeid met buitengerechtelijke incassomaatregelen te voldoen aan opdrachtnemer. Deze kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van 

€ 200,00.

 1. Ieder beroep op verrekening is uitgesloten. Opdrachtnemer komt een retentierecht toe op al hetgeen zij uit hoofde van de opdracht onder zich heeft ter verzekering van betaling van hetgeen zij van opdrachtgever te vorderen heeft.

 

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen.

 1. Op alle opdrachten die aan opdrachtnemer worden verstrekt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank te Utrecht.
Extra Services © 2020